Betrokkenen

De onderstaande partijen kunnen bij de realisatie van een bedrijvenbewegwijzering betrokken zijn:

 

De gemeente

Een actieve medewerking van de gemeente komt het gehele project ten goede. Zij zorgt voor informatie betreffende de verkeersontwikkelingen in de gemeente. Van de gemeente is toestemming nodig voor het plaatsen van de borden (naast waterschappen, hoogheemraadschappen, waterstaat etc.). Soms betaalt de gemeente een stukje van de investering mee waardoor de huur lager wordt.

 

De bedrijven-belangenorganisatie

Deze organisatie is naast de gemeente vaak één van de initiatiefnemers. Zij kan zorgen voor een recente lijst van potentiële deelnemers en het project introduceren bij de leden.

REVIS

REVIS zorgt voor het bewegwijzeringsplan, de produktie en plaatsing van de borden en voor het in stand houden van een actuele bewegwijzering.

 

Voorbereidingen

REVIS werkt op verzoek van de initiatiefnemer een vrijblijvend voorstel uit: Er wordt een verkeerskundig plan opgesteld. Verder wordt een schatting van de jaarlijkse huurprijs per bedrijf aangegeven. Het voorstel wordt beoordeeld door de initiatiefnemer. Bij een positieve beoordeling worden de potentiële deelnemers geïnventariseerd en benaderd met behulp van een inschrijfformulier en het voor hem/haar relevante gedeelte van het plan. In overleg met de gemeente wordt het plan gedetailleerd uitgewerkt. Hierna wordt de vergunning tot plaatsen aangevraagd. Na toestemming van de gemeente worden, op basis van de inschrijvingen, de huurcontracten en naamsvermeldingen voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemers. Na ontvangst van de contracten start REVIS met de fabricage van de borden waarna de plaatsing volgt.